top of page

Vítejte v naší školce

Naše mateřská škola je v právní subjektivitě od 1. 12. 2002. Je umístěna uprostřed vsi Staré Hodějovice v zástavbě rodinných domků a nachází se v objektu bývalého obecního úřadu.  Nedaleko mateřské školy je postavené obecní hřiště vybavené zajímavými hracími sestavami, které s dětmi často a rádi využíváme. Děti tak mají možnost při pobytu venku střídat místa na svou hru a vše je pro ně tak pestřejší. Mateřská škola byla během měsíců března 2020 až srpna 2020 přestavena na dvoutřídní mateřskou školu. Mateřské škola má tedy po celkové přestavbě kapacitu 44 dětí. Děti jsou rozděleny podle věku ve třídách: malé děti ,,Ježečci“ a předškoláci ,,Žabičky“.  

Mateřskou školu tvoří v první třídě (u malých dětí) dvě šatny, chodba, sociální zařízení pro děti a zaměstnance (oddělené), stabilní ložnice se skladem, třída, herna, sklad pro provozní pomůcky, kuchyně pro přípravu svačin a výdej dovážených obědů ze ŠJ při ZŠ Nové Hodějovice – dovoz zajišťuje školnice. V druhé třídě (u předškoláků) se nachází třída, herna, ložnice, sociální zařízení pro děti a zaměstnance, sklad pro provozní pomůcky, kuchyně pro přípravu svačin a výdej obědů. Areál školy obklopuje členitá zahrada, vybavená domečkem na hraní, houpačkami, pískovištěm a sprchami pro letní otužování. Během letní prázdnin v roce 2017 došlo k celkové k výměně herních prvků. Dostatečně velký prostor obou tříd umožňuje vytvoření podnětného prostředí (center ke hrám) i míst pro odpočinek nebo rušnější aktivity. Třídy jsou vybaveny novým vhodným nábytkem pro ukládání hraček a didaktických pomůcek i metodických pomůcek. Děti nejsou vázány jen na ohraničenou plochu zahrady, ale podnikáme i výlety do blízkého okolí. K pozorování jsou zde různorodá přírodní prostředí jako pole, louka, les.

            Posláním naší mateřské školy je rozvíjet děti ve třech základních oblastech, v oblasti

psychické, fyzické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči. Ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.

Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich

jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu. Záleží nám na tom, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

            Pro práci s dětmi vycházíme z dokumentu „Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání“, jež akceptuje vývojová specifika dětí předškolního věku a umožňuje je promítat do obsahu, forem a metod vzdělávání. Program vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání předškolních dětí.

bottom of page